امبر صبا

تئی هیالاں باریں چنت شپ ما وتی بانگواه کتگ

ما تئی ماهل شوهازءَ جند هم بیگواه کتگ

تو منی زندءِ اُمیتءِ تو مئے زردءِ واهگ

په تئی نامءَ فدا ساءُ وتی ارواه کتگ

چو هزار دردانی آماچ اَت نی دل ما بلے

شگّگءَ رنجانی نیکه اُف کتگ نے آه کتگ

آ نی مهر اِنت که تو بے سماۓ دلجم ۓ

اے تئی درد اِنت که ما دراهیں شپءَ آگاه کتگ

عیشءُ نوشاں گوں شپاں گوازین ۓ روچاں په واب

اے کئےءَ؟ چو ترا چه منزلءَ رنگراه کتگ

تو وتی براتءَ کُش ۓءُ مادرءَ هونین کن ۓ

گُش کئی مکرءُ فریباں تئی دلءَ جاگاه کتگ

آ توۓ که په ترا چاگرد بیت یک عالمے

اے مناں امبر که جندءِ ساهگے همراه کتگ

 

/ 0 نظر / 62 بازدید